Simptom

Diş ağrısı

Diş ağrısı –

Diş ağrısına sәbәb dişin әsəb damarınında vә ya әngin sümük vә ya yumuşaq yerlәrindә yaranan iltihabdır. İltihaba sәbәb çox vaxt dişdә olan yarıqlıqdır. Hәkimә gedәnә qәdәr ağrı həbbi atmaq olar.

Profilaktik(Özәl tәdbirlәr):

  • Dişlәri müntәzәm diş xəmirilə fırçalamaq.
  • Diş çöpü vә diş sapıyla dişlәrin arasını tәmizlәmәk.
  • Sağlam qidalanmaq